1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  1. StudioDUS = P.C.Deij handelend onder de naam StudioDUS,
   StudioDUS = (ook) de door StudioDUS gehuurde ruimten en de daarin aanwezige inventaris, machines, materiaal, gereedschappen etcetera,
  2. Werkplaats = alle algemene binnen- en buitenruimten aan de De la Reylaan 34-42 3707 TM Zeis;
  3. Klant = de natuurlijke of rechtspersoon wederpartij van StudioDUS, dit kan dus onder andere, maar niet uitsluitend, een koper, cursist, huurder, onderaannemer of leverancier zijn;
  4. Consumentenkoop = de koop tussen StudioDUS en een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  5. Werkplek = de mogelijkheid om in StudioDUS gebruik te maken van een werkbank en ruimte om te werken.
  6. Overeenkomst = huurovereenkomst werkplek.
  7. Website = de website van StudioDUS toegankelijk via studiodus.nl.
  8. Algemene Voorwaarden = de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, cursussen  en leveringen met betrekking tot door StudioDUS of P.C.Deij tot stand gebrachte of aangeboden overeenkomsten en producten.
 2. Algemene Voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van een klant worden door StudioDus van de hand gewezen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien een klant een offerte, aanbieding of een overeenkomst waarop naar deze voorwaarden is verwezen zonder commentaar behoudt en aanvaard dan geldt dit als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarvoor StudioDus voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Is er sprake van een situatie die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie beoordeelt te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dienen altijd uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en wordt de nietige of vernietigde bepaling vervangen door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 8. Wanneer StudioDUS deze Algemene Voorwaarden niet strikt naleeft of verlangt, dan heeft dat niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat StudioDUS het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij het een offerte voor consumentenkoop betreft, en geldt gedurende een termijn van twee maanden of de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. Indien een aanbieding of offerte geen aanvaardingstermijn kent, dan kan de klant geen rechten ontlenen aan deze aanbieding of offerte.
 2. Indien de klant een offerte of aanbieding aanvaardt dan heeft StudioDUS het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 3. Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn gebaseerd op informatie die door de klant zijn verstrekt. De klant staat er voor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie heeft verstrekt. Indien blijkt dat de door de klant verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren dan heeft StudioDUS het recht om de offerte, aanbieding of overeenkomst aan te passen.
 4. Wijkt de aanvaarding van het aanbod af, dan is StudioDUS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij StudioDUS anders aangeeft.
 5. Gedane offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 6. Tenzij StudioDUS uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar heeft gemaakt, komen overeenkomsten tussen StudioDUS en de klant tot stand door schriftelijke bevestiging door StudioDUS, een bevestiging per e-mail daaronder begrepen.
 7. Door (aan-) betaling aan StudioDUS aanvaart de klant deze algemene voorwaarden en de huisreglementen, waarnaar in deze tekst wordt verwezen.
 8. Door werkzaamheden, in de breedste zin van het woord, in StudioDUS te verrichten aanvaart de klant deze algemene voorwaarden en de huisreglementen, waarnaar in deze tekst wordt verwezen.
 9. StudioDUS is niet aan haar offertes, aanbiedingen of overeenkomsten gebonden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, aanbieding of overeenkomst, dan wel een onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4 Prijswijziging

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is StudioDUS gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
 2. StudioDUS zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

4 Uitvoering overeenkomst en Levering

 1. Opgegeven (lever)termijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de klant StudioDUS schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij StudioDus een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien StudioDUS gegevens van de klant nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door StudioDUS zijn ontvangen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige levering van  de gegevens respectievelijke vooruitbetaling.
 3. Levering vindt plaats op het moment dat de producten StudioDUS hebben verlaten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de klant een levering weigert, kan StudioDUS de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft StudioDUS in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.
 5. StudioDUS heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 6. StudioDUS heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren. Indien een overeenkomst uit het leveren van meerdere producten bestaat welke niet samen geleverd kunnen worden, mogen door StudioDUS nageleverd worden.
 7. Indien StudioDUS in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de klant er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan StudioDUS. Dit geldt ook ten opzichte van derden die door StudioDUS zijn ingeschakeld.

5 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van StudioDUS totdat de klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover StudioDUS heeft voldaan.
 2. Indien de klant handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:
  1. dat de klant producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van StudioDUS slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;
  2. dat indien de klant zijn verplichtingen uit een met StudioDUS gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij StudioDUS bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen, StudioDUS gerechtigd is geleverde producten bij de klant of bij derden, die de zaak voor de klant houden, terug te halen. De klant dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

6 Wijziging, annulering en retournering

 1. Indien de klant een bestelling of een  overeenkomst wil annuleren of wijzigen, dan dient de klant StudioDUS daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Bestellingen of overeenkomsten kunnen door de klant slechts met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van StudioDUS of deze voorwaarden worden gewijzigd of geannuleerd. Indien StudioDUS al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan StudioDUS deze aan de klant in rekening brengen.
 3. Zonder daarmee in gebreken te komen, kan StudioDUS een verzoek tot annulering of wijziging van een bestelling of overeenkomst weigeren.
 4. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door StudioDUS, waarbij StudioDUS het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Producten die op maat zijn geleverd worden te nimmer door StudioDUS terug genomen, tenzij het product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van StudioDUS te wijten is.

7 Betaling en incassokosten

 1. StudioDUS is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren. Aanbetalingen dienen binnen 14 dagen, na ondertekening van de offerte of overeenkomst, betaalt te worden.
 2. Facturen kunnen per post of e-mail verstuurd worden.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen aan StudioDUS binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder dat de klant recht heeft op korting of verrekening.
 4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien na het verstrijken van de in lid 3 bepaalde betalingstermijn door StudioDUS nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft StudioDUS het recht, nadat zij de klant minimaal eenmaal heeft aangemaand,  vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerd bedrag, de wettelijke rente in rekening te brengen
 6. Alle door StudioDUS gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de klant.
 7. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming de wettelijke regelingen:
  over de eerste € 2500                      15% (minimaal € 40)
  over de volgende € 2500                10%
  over de volgende € 5000                5%
  over de volgende € 190000            1%
  over het meerdere                            0,5% (max. totaal € 6775)
 8. Over de verschuldigde incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

 1. Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is StudioDUS bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
  1. indien de klant in verzuim is of StudioDUS goede grond heeft te vrezen dat de klant niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; of
  2. in geval van liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling, faillissement of schuldensanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
  3. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van StudioDUS kan worden gevergd; of
  4. indien de klant onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar en zal StudioDUS niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de klant toe te rekenen zijn.

9 Garanties en reclames

 1. De door StudioDUS te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door StudioDUS geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
 2. De klant is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan StudioDUS gemeld te worden. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken. StudioDUS dient door de klant in staat te worden gesteld om gebleken gebreken te kunnen controleren.
 3. Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft StudioDUS de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
 4. Producten die op maat zijn geleverd worden te nimmer door StudioDUS terug genomen tenzij sprake is van een gebrekkig product. In dat geval zal StudioDUS zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.
 5. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
 6. Klant is zich ervan bewust dat (hard)hout gevoelig is voor (uv)licht, vocht en luchtvochtigheid en dat (hard)hout, en de toegepaste afwerking daarbij, hierdoor kan verkleuren of scheuren. StudioDUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke verkleuringen of scheuren.
 7. Wanneer partijen geen overeenstemming vinden over een klacht, dan kan een onafhankelijk deskundige worden ingeschakeld. De kosten voor deze deskundige komen voor rekening van de partij die door de deskundige in het ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10 Rechten van intellectuele eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door StudioDUS aan de klant ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij StudioDUS, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Indien en voorzover StudioDUS producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de klant, zoals door de klant aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de klant er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De klant vrijwaart StudioDUS voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door StudioDUS in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11 Aansprakelijkheid StudioDUS voor schade of letsel

 1. StudioDUS is niet aansprakelijk voor schade of letsel indien:
  1. dit veroorzaakt is door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; of
  2. dit veroorzaakt is  doordat StudioDUS is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige  gegevens; of
  3. dit veroorzaakt is door derden die op verzoek of met toestemming van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; of
  4. dit veroorzaakt is door materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de klant door derden worden geleverd; of
  5. misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen het gevolg zijn van mondelinge communicatie door klant; of
  6. dit schade betreft aan werkstukken van klanten van StudioDUS, die zij aan het maken zijn, gemaakt hebben of ter opslag bij StudioDUS aanwezig zijn;
  7. deze schade of letsel het gevolg is van of direct verband houdt met deelname aan een cursus van StudioDUS of zelfstandige werkzaamheden van (oud-) klanten in of bij StudioDUS.
 2. Alleen directe en aan StudioDUS toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. redelijke kosten om StudioDUS aan e overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover de gebrekkige prestatie aan StudioDUS kan worden toegerekend;
  2. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  3. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking of vermindering van de directe schade.
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Voor zover StudioDUS aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal driemaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000, – en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan StudioDUS uitkeert.
 5. De klant vrijwaart StudioDUS voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de klant toerekenbaar is.
 6. De klant is aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade en/of letsel die gevolg zijn van zijn of haar handelen in of bij StudioDUS.
 7. StudioDUS staat niet in voor de deugdelijkheid van de door een klant gemaakte werkstukken en is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door gebruik van deze werkstukken.
 8. Artikelen 11.1 t/m 11.8 zijn niet van toepassing indien:
  1. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van StudioDUS of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
  2. er, bij consumentenverkoop door StudioDUS, sprake is van productaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

13 Overmacht

 1. Ingeval StudioDUS ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De klant is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop StudioDUS geen invloed kan uitoefenen, en waardoor StudioDUS niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

14 Nederlands recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de klant aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar StudioDUS is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft StudioDUS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de klant bevoegd.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15 Huisreglement StudioDUS

 1. Voor de veiligheid van StudioDUS en haar klanten gelden er in StudioDUS huisregels, deze zijn vastgelegd in een huisreglement.
 2. Het huisreglement ligt ter inzage in StudioDUS.
 3. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels.
 4. Wijzigingen in het huisreglement zullen door StudioDUS mondeling of schriftelijk aan de klant worden doorgegeven.
 5. De klant moet zich in StudioDUS aan de huisregels houden

16 Huur en gebruik werkplek StudioDUS

 1. Indien de klant een werkplek of opslag binnen StudioDUS voor langere of kortere tijd huurt, komt de huurovereenkomst hiervoor tot stand zoals in artikel 2 van deze voorwaarden beschreven.
 2. Door een werkplek of opslag in StudioDUS te gebruiken gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden en de huisreglementen, waarnaar in deze tekst wordt verwezen.
 3. De werkplek of opslag wordt in de huurovereenkomst nader omschreven.
 4. StudioDUS is een houtwerkplaats en de klant dient StudioDUS ook als zodanig te gebruiken. Het is de klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan om StudioDUS of haar middelen voor andere doeleinden te gebruiken.
 5. De wederzijdse opzegtermijn voor de huurovereenkomst is, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, één maand.
 6. De duur van de huurovereenkomst is, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd.
 7. De huurprijs voor een werkplek of opslag in StudioDUS wordt in de huurovereenkomst vastgelegd en zal jaarlijks worden geïndexeerd en verhoogd, evenredig met de indexering en verhoging van de huurprijs die StudioDUS betaald voor de werkplaats.
 8. Over de huurprijs zal 21% btw berekend en in rekening gebracht worden door StudioDUS aan de klant.
 9. Het gebruik van StudioDUS en haar middelen door de klant geschiedt voor risico van de klant. StudioDUS is in geen geval verantwoordelijk voor schade en/of letsel die voortkomt uit gebruik van StudioDUS of haar middelen door de klant.
 10. Schade aan inventaris, machines, materialen, onderhanden werk etcetera van StudioDUS of haar (andere) klanten, veroorzaakt door de klant, zullen tegen vervangingswaarde worden vergoed aan StudioDUS.

16 Overige bepalingen

 1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 2. Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien StudioDUS gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.